BUDIMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000351325
Numer REGON: 301383985
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-05-07
Sygnatura akt[RDF/290543/21/564]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301383985 NIP 77731543352011-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KÓRNIK miejscowość KÓRNIK2010-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KÓRNIK ulica PROFESORA ZBIGNIEWA STECKIEGO nr domu 27 kod pocztowy 62-035 poczta KÓRNIK kraj POLSKA 2010-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.02.2010 R.; NOTARIUSZ MAREK GLANOWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ANTONIAK & MAREK GLANOWSKI S.C., UL. ŚW. MARCIN 19/3, 61-804 POZNAŃ; REPERTORIUM A NUMER 576/20102010-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSAJDA2010-03-17 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ JAN2010-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2010-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, NATOMIAST WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI TYLKO WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU.2010-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSAJDA2010-03-17 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ JAN2010-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-03-17 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-17 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-03-17 do dziś
478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-03-17 do dziś
574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-03-17 do dziś
682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-03-17 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-03-17 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-03-17 do dziś
972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-03-17 do dziś
1074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-03-17 do dziś
1168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-03-17 do dziś
1268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-17 do dziś
1368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-17 do dziś
1468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.02.2011 okres 24.02.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-10 do dziś
2data złożenia 05.04.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-09 do dziś
3data złożenia 05.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-09 do dziś
4data złożenia 07.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
5data złożenia 19.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-12 do dziś
6data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
7data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-27 do dziś
8data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
9data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
10data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
11data złożenia 07.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.02.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-10 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-09 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.02.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-10 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-09 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-27 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów