TANTRA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000351237
Numer REGON: 221160712
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-09-20
Sygnatura akt[RDF/562851/23/344]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221160712 NIP 58426961632012-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANTRA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2010-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica KOŁOBRZESKA nr domu 30 kod pocztowy 80-394 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2010-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.10.2009 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ EWY OSYPIŃSKIEJ-BALCERZAK W GDAŃSKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 492/2, REP. A NR 7495/20092010-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOMNISTAR INVESTMENT HOLDING LIMITED2020-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2020-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPNIEWSKI2020-05-14 do dziś
2. ImionaJACEK2020-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-03-12 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-03-12 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-12 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-12 do dziś
543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-03-12 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-03-12 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-12 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-12 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-03-12 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.08.2012 okres ROK 20112012-09-14 do dziś
2data złożenia 11.10.2012 okres 2010 ROK2012-10-24 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
4data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
5data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
6data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
7data złożenia 27.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-22 do dziś
11data złożenia 12.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-12 do dziś
12data złożenia 20.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20112012-09-14 do dziś
22010 ROK2012-10-24 do dziś
301.01.2018 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-22 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-12 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20112012-09-14 do dziś
22010 ROK2012-10-24 do dziś
301.01.2013 - 31.12.20132013-09-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-22 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-12 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-08-312023-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów