EXIGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000351207
Numer REGON: 220980034
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-04-21
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/7915/21/737]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIGENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. OBROŃCÓW WYBRZEŻA nr domu 9 nr lokalu 4 kod pocztowy 80-398 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-04-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@EXIGENT.PL2012-05-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXIGENT.PL2012-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110-02-2010, NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, PRZY UL. KARTUSKIEJ 5, REPERTORIUM A NR 1488/20102010-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABŚ2010-03-18 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2010-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁOTYCH KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2010-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁKOWSKI2010-03-18 do dziś
2. ImionaMAREK ARTUR2010-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁOTYCH KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2010-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2010-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2010-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABŚ2010-03-18 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2010-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-04-21 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-04-21 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2021-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2011 okres 18.03.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
2data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
3data złożenia 13.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
4data złożenia 03.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
5data złożenia 15.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-08 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
7data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
8data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10data złożenia 07.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.03.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.03.2010 -31.12.20102011-08-04 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-20 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów