APTEKA ŚW. ŁUKASZA SKWAREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000351153
Numer REGON: 230197941
Numer NIP: 6121004862
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-09-19
Sygnatura akt[RDF/562658/23/449]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 230197941 NIP 61210048622010-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ŚW. ŁUKASZA SKWAREK SPÓŁKA JAWNA2010-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina NOWOGRODZIEC miejscowość NOWOGRODZIEC2022-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWOGRODZIEC ulica UL. 1 MAJA nr domu 21 nr lokalu 3 kod pocztowy 59-730 poczta NOWOGRODZIEC kraj POLSKA 2022-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.02.2010 R. 05.03.2010 R. ZMIANA § 3 UST. 1 PKT „B”2010-03-12 do dziś
231.08.2010 R. -ZMIANA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI2010-09-30 do dziś
316.08.2022 R. ZMIENIONO §1.2022-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-03-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale1) UCHWAŁA Z DNIA 15.02.2010 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ „APTEKA ŚW. ŁUKASZA” ELŻBIETA CHODYRA, ELŻBIETA SKWAREK SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W BOLESŁAWCU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 KSH. 2) WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: ELŻBIETA CHODYRA, WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA BOLESŁAWCA Z DNIA 12.03.2001, NR 8183. 3) ELŻBIETA SKWAREK, WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA BOLESŁAWCA Z DNIA 28.02.2005, NR 1774/2005.2010-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKWAREK2010-03-12 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2010-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-03-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-03-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKWAREK2010-09-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW LESZEK2010-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-09-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2010-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKWAREK2010-09-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW LESZEK2010-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKWAREK2010-03-12 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2010-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-12 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-12 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-09-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-09-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-09-19 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów