BOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000351111
Numer REGON: 142338683
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307794/21/250]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GROCHOWSKA nr domu 342 nr lokalu 14 kod pocztowy 03-838 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.2010 R., DOROTA KAŁOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1602/2010.2010-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEŚNIAK2010-03-12 do dziś
2. ImionaARTUR DANIEL2010-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 500,00 ZŁ2013-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASZEK2010-03-12 do dziś
2. ImionaMAREK2010-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 500,00 ZŁ2013-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2010-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2010-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEŚNIAK2010-03-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ TOMASZ2010-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASZEK2010-03-12 do dziś
2. ImionaMAREK2010-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-12 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-03-12 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-03-12 do dziś
466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2010-03-12 do dziś
566 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2011 okres 12.03.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
2data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
3data złożenia 18.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-29 do dziś
4data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
5data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
6data złożenia 12.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
7data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
8data złożenia 20.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
9data złożenia 08.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
10data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
11data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.03.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-03-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.03.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-03-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów