HI!FLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000351014
Numer REGON: 142317824
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-11-26
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/52911/21/813]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI!FLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŻELAZNA nr domu 58/62 nr lokalu 222 kod pocztowy 00-866 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.02.2010 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY LINDLEYA NR 14A LOKAL 7 PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA SKUROWSKIEGO, REP. A NR 444/20102010-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUSZLIK2013-01-15 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2013-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIELEWSKA2021-11-26 do dziś
2. ImionaJOLANTA JANINA2016-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90000,00 ZŁ2016-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIELEWSKA2021-11-26 do dziś
2. ImionaJOLANTA JANINA2016-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERPIŁOWSKI2010-03-10 do dziś
2. ImionaKONRAD MAREK2010-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSUSZLIK2016-11-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA2016-11-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 ZAKWATEROWANIE2010-03-10 do dziś
256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-03-10 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-03-10 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-03-10 do dziś
579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-03-10 do dziś
685 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2010-03-10 do dziś
785 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-03-10 do dziś
879 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2016-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2011 okres 01.04.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
3data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
4data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
5data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
6data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
7data złożenia 03.07.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
8data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
9data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
10data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
11data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.04.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów