A.S. PILAR BOJACZUK MILEJ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000350790
Numer REGON: 142273713
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[RDF/302612/21/90]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-03-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142273713 NIP 11820243422013-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S. PILAR BOJACZUK MILEJ SPÓŁKA JAWNA2010-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina STARE BABICE miejscowość ZIELONKI PARCELA2013-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONKI PARCELA ulica WARSZAWSKA nr domu 291 kod pocztowy 05-082 poczta STARE BABICE kraj POLSKA 2013-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-12 LUTEGO 2010 R. -1.03.2010 R. -ZMIANA PAR. 17 UMOWY SPÓŁKI.2010-03-15 do dziś
215.02.2013 R. - ZMIANA PAR. 2 PKT 32013-02-28 do dziś
308 MARCA 2016 R. § 3 UST. 12016-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJACZUK2010-03-15 do dziś
2. ImionaMARIAN ADAM2010-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-03-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEJ2010-03-15 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ZDZISŁAW2010-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-03-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-03-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-03-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-03-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2010-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJACZUK2010-03-15 do dziś
2. ImionaMARIAN ADAM2010-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEJ2010-03-15 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ZDZISŁAW2010-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-15 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-15 do dziś
395 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2010-03-15 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-15 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2016-03-31 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2016-03-31 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-03-31 do dziś
481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-03-31 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów