„BUDNET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000350779
Numer REGON: 100842180
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-07-21
Sygnatura akt[RDF/318582/21/36]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDNET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KUTNO miejscowość KUTNO2010-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KUTNO ulica GRUNWALDZKA nr domu 5 kod pocztowy 99-300 poczta KUTNO kraj POLSKA 2010-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.02.2010 R.,NOTARIUSZ STANISŁAW KALUSIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE, REP. A NR 398/2010 -UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-10 do dziś
215.01.2015R., REP.A NR 58/2015, NOT.JAROSŁAW CZARNECKI Z KN W WARSZAWIE, ZMIENIONO §§ 17 I 18 UMOWY2015-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAGIŃSKI2010-03-10 do dziś
2. ImionaROBERT2010-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450,00 ZŁ2010-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYRDA2013-02-06 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2013-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ2013-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASECKA2015-03-12 do dziś
2. ImionaILONA2015-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDACZUK DYRCZ2015-03-12 do dziś
2. ImionaKRZESISŁAWA BEATA2015-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-03-12 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-12 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-12 do dziś
458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-03-12 do dziś
563 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2015-03-12 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-03-12 do dziś
772 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2015-03-12 do dziś
873 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2015-03-12 do dziś
973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-03-12 do dziś
1074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-20 do dziś
2data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-20 do dziś
3data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-20 do dziś
4data złożenia 12.01.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-13 do dziś
5data złożenia 12.01.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-13 do dziś
6data złożenia 12.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-13 do dziś
7data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-05 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-20 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-20 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-20 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-13 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-20 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-20 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-20 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-13 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów