EXFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000350705
Numer REGON: 260365935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-05-06
Sygnatura akt[RDF/290158/21/580]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 61 nr lokalu 303 kod pocztowy 01-031 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.02.2010 R. -REP. A 233/2010, NOTARIUSZ ŁUKASZ ABRAMOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. AL. IX WIEKÓW KIELC 2A/4.2010-03-09 do dziś
221.08.2014 R., REP. A 5790/2014, NOTARIUSZ MAGDALENA PRONIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 4 - ZMIENIONO § 2.2014-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADŁOCHA2010-03-09 do dziś
2. ImionaEWA PATRYCJA2010-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ2010-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADŁOCHA2010-03-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ HUBERT2010-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ2010-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2010-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADŁOCHA2010-03-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ HUBERT2010-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 3 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2010-03-09 do dziś
208 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY2010-03-09 do dziś
371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-03-09 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-03-09 do dziś
581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-03-09 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-03-09 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-03-09 do dziś
855 ZAKWATEROWANIE2010-03-09 do dziś
979 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-03-09 do dziś
1056 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-03-09 do dziś
1177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-03-09 do dziś
1264 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-09 do dziś
1363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-03-09 do dziś
1418 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-03-09 do dziś
1558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-03-09 do dziś
1632 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2010-03-09 do dziś
1736 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2010-03-09 do dziś
1837 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2010-03-09 do dziś
1946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-03-09 do dziś
2047 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-03-09 do dziś
2145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-03-09 do dziś
2295 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-03-09 do dziś
2366 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-09 do dziś
2433 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2010-03-09 do dziś
2572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-03-09 do dziś
2673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-03-09 do dziś
2749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-03-09 do dziś
2852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-03-09 do dziś
2993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-03-09 do dziś
3061 TELEKOMUNIKACJA2010-03-09 do dziś
3185 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2010-03-09 do dziś
3274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-03-09 do dziś
3396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-09 do dziś
3466 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-03-09 do dziś
3562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-03-09 do dziś
3669 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2010-03-09 do dziś
3782 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-09 do dziś
3841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-09 do dziś
3942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-03-09 do dziś
4043 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2011 okres OD DNIA 09.03.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
2data złożenia 18.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
3data złożenia 16.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-10-08 do dziś
4data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
5data złożenia 07.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-12 do dziś
6data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
7data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
8data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
9data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
11data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 09.03.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
2OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
3OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-10-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 09.03.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
2OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
3OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-10-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów