EXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000350704
Numer REGON: 241478893
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2019-11-28
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/23086/19/229]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241478893 NIP 95426914882010-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GŁOGOWSKA nr domu 358A kod pocztowy 60-004 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.02.2010 R. AKT NOTARIALNY W OBECNOŚCI NOTARIUSZA TOMASZA ZAWADZKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W CHORZOWIE REPERTORIUM „A” NR 495/2010.2010-03-15 do dziś
225.08.2010 R., REPERTORIUM A NR 2313/2010, NOTARIUSZ MAREK KONARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. NOWY ŚWIAT 22 LOK.3, 00-029 WARSZAWA ZMIANA: § 2 UST. 1; § 6; § 16 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI UCHYLENIE: § 19, § 20, § 21, § 22 UMOWY SPÓŁKI PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2010-09-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.05.2016 R. SPORZĄDZONY PRZEZ TOMASZA ANTONIAKA, NOTARIUSZA W POZNANIU, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 19/3, REP. A NR 4002/2016, SKREŚLONO DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI ZE ZMIANAMI I UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.06.2016 R. SPORZĄDZONY PRZEZ KONRADA KROCHMALA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA W POZNANIU, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 19/3, REP. A NR 4771/2016, ZMIENIONO § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKOB2018-09-03 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2018-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały364 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 182.000,00 ZŁ2018-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2016-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO CO NAJMNIEJ TRZECH CZŁONKÓW DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH POWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 400.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2010-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARACZEWSKI2018-09-03 do dziś
2. ImionaSZYMON2018-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDECZYŃSKI2018-01-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF2018-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-10-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-10-24 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-10-24 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-10-24 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-10-24 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2016-10-24 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-24 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-10-24 do dziś
855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2011 okres 03.02.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
2data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-23 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-11 do dziś
4data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
5data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
6data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
7data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
8data złożenia 08.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-08 do dziś
9data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.02.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-23 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-08 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.02.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-23 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów