„BUDOPOL GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000350623
Numer REGON: 021199880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-03-29
Sygnatura akt[RDF/283321/21/331]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa-akcyjna2010-03-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021199880 NIP 89926885572011-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOPOL GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2014-04-16 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-05 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2010-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica RACŁAWICKA nr domu 15/19 kod pocztowy 53-149 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2010-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu113.01.2010 R., NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KOMARZAŃSKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY PL. SOLNYM 18/19, REP. A NR 394/20102010-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOPOL GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0211494962010-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000345138 2010-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-03-05 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji50002010-03-05 do dziś
3. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2010-03-05 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2010-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-03-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002010-03-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-03-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ JEST SAMODZIELNIE UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2010-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOPOL GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0211494962010-03-05 do dziś
4. Numer KRS0000345138 2010-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-05 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-03-05 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-03-05 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-03-05 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2010-03-05 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-03-05 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-03-05 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-03-05 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-03-05 do dziś
1043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-03-05 do dziś
1143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-05 do dziś
1242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-03-05 do dziś
1323 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2010-03-05 do dziś
1423 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2010-03-05 do dziś
1525 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-03-05 do dziś
1625 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2010-03-05 do dziś
1733 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-03-05 do dziś
1852 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2010-03-05 do dziś
1952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-03-05 do dziś
2068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-05 do dziś
2171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-03-05 do dziś
2271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-03-05 do dziś
2342 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-03-05 do dziś
2477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-03-05 do dziś
2577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-05 do dziś
2664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-03-05 do dziś
2742 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-03-05 do dziś
2842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-03-05 do dziś
2942 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-03-05 do dziś
3042 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-05 do dziś
3143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-03-05 do dziś
3243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
2data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
3data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
4data złożenia 13.07.2015 okres OD 26.03.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
5data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
6data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
7data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-23 do dziś
8data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
9data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
10data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
4OD 26.03.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr SYGN. AKT VIII GUP 20/13 data 26.03.20142014-04-16 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2014-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
01. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZECHNIK2014-04-16 do dziś
2. ImionaJANUSZ2014-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-16 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów