ZHU XING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000350545
Numer REGON: 142296996
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2014-06-04
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/19323/14/807]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142296996 NIP 52229441582010-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZHU XING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ——- nr domu ——- nr lokalu ——- kod pocztowy ——- poczta ——- kraj POLSKA 2014-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.02.2010 R. -KRZYSZTOF BORAWSKI -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -3002/2010.2010-03-08 do dziś
2ZMIANA § § 2, 9, 20 Z DN. 01.07.2010- NOTARIUSZ IWONA JANAS, KN W ŁAZACH, NR REP. A 1653/20102010-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZENG2010-03-08 do dziś
2. ImionaYONGQIANG2010-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2010-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2010-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZENG2010-03-08 do dziś
2. ImionaYONGQIANG2010-03-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2010-03-08 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-03-08 do dziś
352 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-03-08 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-03-08 do dziś
571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-03-08 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-03-08 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-08 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-03-08 do dziś
923 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2010-03-08 do dziś
1023 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-08 do dziś
1132 1 PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH, BIŻUTERII I PODOBNYCH WYROBÓW2010-03-08 do dziś
1232 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-08 do dziś
1345 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-08 do dziś
1446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-03-08 do dziś
1547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-03-08 do dziś
1649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów