„BUSINESS CENTER CORPORATION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000350428
Numer REGON: 021199940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2015-06-12
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/13705/15/948]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS CENTER CORPORATION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2010-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica —— nr domu —— nr lokalu —— kod pocztowy —— poczta —— kraj POLSKA 2013-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.11.2009 R., NOTARIUSZ GERARD BORACZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 61, REPERTORIUM A NR 14884/2009.2010-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŻYŃSKI2010-03-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2010-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały245 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2010-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2010-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAŁYGA2010-03-03 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2010-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2010-03-03 do dziś
237 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2010-03-03 do dziś
373 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-03-03 do dziś
473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-03-03 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-03-03 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-03-03 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-03-03 do dziś
874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-03-03 do dziś
974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-03-03 do dziś
1074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-03 do dziś
1177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-03 do dziś
1277 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-03-03 do dziś
1338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-03-03 do dziś
1477 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2010-03-03 do dziś
1577 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-03-03 do dziś
1677 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2010-03-03 do dziś
1777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-03-03 do dziś
1877 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2010-03-03 do dziś
1977 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2010-03-03 do dziś
2077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-03 do dziś
2177 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-03-03 do dziś
2278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-03-03 do dziś
2378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-03-03 do dziś
2438 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-03-03 do dziś
2579 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2010-03-03 do dziś
2679 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-03-03 do dziś
2779 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-03-03 do dziś
2879 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-03-03 do dziś
2979 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2010-03-03 do dziś
3079 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-03 do dziś
3180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-03-03 do dziś
3280 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-03-03 do dziś
3380 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2010-03-03 do dziś
3481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-03-03 do dziś
3538 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-03-03 do dziś
3681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-03-03 do dziś
3781 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-03-03 do dziś
3881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-03-03 do dziś
3982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-03-03 do dziś
4082 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-03-03 do dziś
4182 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2010-03-03 do dziś
4282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-03-03 do dziś
4382 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2010-03-03 do dziś
4482 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-03-03 do dziś
4582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-03 do dziś
4638 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-03-03 do dziś
4785 32 A TECHNIKA2010-03-03 do dziś
4885 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2010-03-03 do dziś
4985 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-03-03 do dziś
5085 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2010-03-03 do dziś
5185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-03 do dziś
5285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-03-03 do dziś
5390 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-03-03 do dziś
5490 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2010-03-03 do dziś
5590 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2010-03-03 do dziś
5690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-03-03 do dziś
5739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-03-03 do dziś
5891 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2010-03-03 do dziś
5991 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2010-03-03 do dziś
6091 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2010-03-03 do dziś
6192 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2010-03-03 do dziś
6293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2010-03-03 do dziś
6393 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2010-03-03 do dziś
6493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-03-03 do dziś
6593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-03-03 do dziś
6693 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2010-03-03 do dziś
6793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-03-03 do dziś
6841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-03 do dziś
6995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-03-03 do dziś
7095 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2010-03-03 do dziś
7195 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2010-03-03 do dziś
7295 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2010-03-03 do dziś
7395 23 Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2010-03-03 do dziś
7495 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2010-03-03 do dziś
7595 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-03-03 do dziś
7696 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2010-03-03 do dziś
7796 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2010-03-03 do dziś
7896 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA2010-03-03 do dziś
7942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-03-03 do dziś
8096 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-03-03 do dziś
8196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-03 do dziś
8243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-03-03 do dziś
8345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-03-03 do dziś
8410 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2010-03-03 do dziś
8546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-03-03 do dziś
8647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-03-03 do dziś
8749 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2010-03-03 do dziś
8849 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2010-03-03 do dziś
8949 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2010-03-03 do dziś
9049 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2010-03-03 do dziś
9149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-03-03 do dziś
9249 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-03-03 do dziś
9350 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2010-03-03 do dziś
9450 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2010-03-03 do dziś
9511 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2010-03-03 do dziś
9650 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2010-03-03 do dziś
9750 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2010-03-03 do dziś
9851 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2010-03-03 do dziś
9951 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2010-03-03 do dziś
10051 22 Z TRANSPORT KOSMICZNY2010-03-03 do dziś
10152 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2010-03-03 do dziś
10252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-03-03 do dziś
10352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-03-03 do dziś
10452 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2010-03-03 do dziś
10552 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2010-03-03 do dziś
10611 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2010-03-03 do dziś
10752 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2010-03-03 do dziś
10852 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2010-03-03 do dziś
10952 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2010-03-03 do dziś
11052 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2010-03-03 do dziś
11152 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-03-03 do dziś
11252 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-03-03 do dziś
11352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-03-03 do dziś
11453 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-03-03 do dziś
11555 ZAKWATEROWANIE2010-03-03 do dziś
11656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-03-03 do dziś
11713 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2010-03-03 do dziś
11858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-03-03 do dziś
11958 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2010-03-03 do dziś
12058 13 Z WYDAWANIE GAZET2010-03-03 do dziś
12158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-03-03 do dziś
12258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-03-03 do dziś
12358 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2010-03-03 do dziś
12458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-03-03 do dziś
12559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-03-03 do dziś
12659 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2010-03-03 do dziś
12759 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-03-03 do dziś
12833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-03-03 do dziś
12959 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2010-03-03 do dziś
13059 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-03-03 do dziś
13160 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2010-03-03 do dziś
13260 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2010-03-03 do dziś
13361 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-03-03 do dziś
13461 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-03-03 do dziś
13561 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-03-03 do dziś
13661 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-03-03 do dziś
13762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-03-03 do dziś
13862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-03-03 do dziś
13933 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-03-03 do dziś
14062 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-03-03 do dziś
14162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-03-03 do dziś
14263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-03-03 do dziś
14363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-03-03 do dziś
14463 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2010-03-03 do dziś
14563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-03 do dziś
14664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-03-03 do dziś
14764 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-03-03 do dziś
14864 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2010-03-03 do dziś
14964 91 Z LEASING FINANSOWY2010-03-03 do dziś
15033 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-03-03 do dziś
15164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-03 do dziś
15266 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2010-03-03 do dziś
15366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-03 do dziś
15466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2010-03-03 do dziś
15566 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2010-03-03 do dziś
15666 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-03-03 do dziś
15768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-03 do dziś
15868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-03 do dziś
15968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-03-03 do dziś
16069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-03-03 do dziś
16133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-03-03 do dziś
16270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-03-03 do dziś
16370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-03-03 do dziś
16471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-03-03 do dziś
16571 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2010-03-03 do dziś
16671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-03-03 do dziś
16772 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2010-03-03 do dziś
16872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-03-03 do dziś
16972 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2010-03-03 do dziś
17073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-03-03 do dziś
17173 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów