DOBRZAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000350190
Numer REGON: 121167491
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-04-23
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/12034/21/721]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRZAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 45 nr lokalu 1 kod pocztowy 31-864 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122 LUTEGO 2010 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KOSINIAK-IMIOŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ KATARZYNA KOSINIAK-IMIOŁEK, UL. MURARSKA 3, 31-311 KRAKÓW, REP. A NR 245/20102010-03-04 do dziś
229.07.2013 R., NOTARIUSZ ANNA ŁOMNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP. A NR 4928/2013 DODANO PPKT 28 W § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2013-08-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2020 R., REP. A NR 1627/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ KOSINIAK - IMIOŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. MIODOWA 33/2, ZMIANA: §13, §15, §16, §17, §18, §20 ORAZ DODANIE W UMOWIE SPÓŁKI §20[1]2020-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRZAŃSKI2010-03-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2010-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2010-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRZAŃSKI2020-11-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU DO CZASOWEGO WYKONANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU2021-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAŁECKI2020-10-02 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-02 do dziś
21. NazwiskoDOBRZAŃSKI2020-10-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-02 do dziś
31. NazwiskoJESIOŁOWSKI2020-10-02 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMRUKOT2020-10-16 do dziś
2. ImionaBEATA2020-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-10-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-04 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-04 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-03-04 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-03-04 do dziś
545 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-04 do dziś
645 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-03-04 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-04 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-04 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-04 do dziś
1045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-10 do dziś
2data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-29 do dziś
3data złożenia 15.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-21 do dziś
4data złożenia 21.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
5data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
6data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
7data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
8data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
9data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-10 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-06-29 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-10 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-06-29 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów