TRADING HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000349771
Numer REGON: 142283700
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2017-07-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/46353/17/587]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142283700 NIP 52524743032015-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTRADING HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 63 nr lokalu 2 kod pocztowy 01-031 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2010 R., KANCELARIA NOTARIALNA ANNA JABŁOŃSKA NOTARIUSZ, DARIUSZ JABŁOŃSKI -NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NR 392/20102010-02-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.04.2010 R., REP. A NR 4375/2010, NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWA 2 LOK. 10 ZMIANA § 5 UST. 1, § 6 UST. 1, § 72010-06-15 do dziś
318.04.2012 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK - NOTARIUSZ, EWA HELENA SERAFIN - NOTARIUSZ, ARTUR ROBERT RUSEK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1487/2012 ZMIENIONO: § 2 UST. 1, § 13 UST. 2 DODANO: § 10 PKT 3, § 19, § 12 PKT 6, PKT 7, PKT 8 SKREŚLONO: § 17 UST. 22012-09-05 do dziś
430.04.2015, NOTARIUSZ ANNA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II 23, REP. A NR 1157/2015. ZMIANA: §2 UST. 1, §5 UST. 1, §10, §13 UST. 2. WYKREŚLONO: §19. ZMIANA NUMERACJI §20-24 NA §19-23. PRZYJĘTO, ZATWIERDZONO I PODPISANO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W BRZMIENIU PO ZMIANACH.2015-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWONG2017-06-06 do dziś
2. ImionaSOON HIN2017-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2017-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2010-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2010-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWONG2017-06-06 do dziś
2. ImionaSOON HIN2017-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-25 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-02-25 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-06-15 do dziś
446 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-06-06 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-06 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-06-06 do dziś
446 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2017-06-06 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-06-06 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-06-06 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-06-06 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
2data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-07 do dziś
3data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-07 do dziś
4data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
5data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-15 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-15 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów