APTEKA W RYNKU JADWIGA STAWIARSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000349608
Numer REGON: 060588009
Numer NIP: 7151914121
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-06-16
Sygnatura akt[RDF/499717/23/354]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA W RYNKU JADWIGA STAWIARSKA SPÓŁKA JAWNA2010-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRAŚNICKI gmina KRAŚNIK miejscowość KRAŚNIK2010-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAŚNIK ulica PLAC WOLNOŚCI nr domu 16 kod pocztowy 23-200 poczta KRAŚNIK kraj POLSKA 2010-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111 STYCZNIA 2010 R.2010-02-24 do dziś
2UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ ZMIENIONO ANEKSEM DNIA 26 MARCA 2010 R. -W § 3 UST. 1 DODANO PKT 3, W § 3 DODANO UST. 3.2010-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIARSKA2010-02-24 do dziś
2. ImionaJADWIGA RENATA2010-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-04-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIARSKA STARZAK2010-02-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA JULIA2010-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-02-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. 2.W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA MIENIEM PRZEKRACZAJĄCYM WARTOŚĆ 100000,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE OBU WSPÓLNIKÓW.2010-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIARSKA2010-02-24 do dziś
2. ImionaJADWIGA RENATA2010-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIARSKA STARZAK2010-02-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA JULIA2010-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-02-24 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-24 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-24 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów