„AQUA PLUS” EXPORT-IMPORT M.STĘPIEŃ, A.STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000349525
Numer REGON: 142330434
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-01-27
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/1905/23/996]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-03-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142330434 NIP 81117587672016-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA PLUS” EXPORT-IMPORT M.STĘPIEŃ, A.STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA2016-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ZWOLEŃSKI gmina ZWOLEŃ miejscowość ZWOLEŃ2010-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ZWOLEŃ ulica TARGOWA nr lokalu 60 kod pocztowy 26-700 poczta ZWOLEŃ kraj POLSKA 2010-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.12.2009 R.; 26.01.2010 R. UCHYLONO PAR 27 I 29 UMOWY SPÓŁKI.2010-03-03 do dziś
212.02.2016 R., PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. ZMIANA TREŚCI § 22 UMOWY SPÓŁKI: 1) WYKREŚLENIE DOTYCHCZASOWEGO UST. 2) I WPISANIE NOWEJ TREŚCI UST. 2) § 22 UMOWY SPÓŁKI 2) DODANIE UST. 3) DO § 22 UMOWY SPÓŁKI 3)DODANIE UST. 4) DO § 22 UMOWY SPÓŁKI UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2016-03-04 do dziś
314 CZERWCA 2016 ROKU PAR.2, PAR.5 TEKST JEDNOLITY2016-07-04 do dziś
409.09.2017R. - PAR. 5 10.10.2017R. - PAR. 112017-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2010-03-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2010-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-03-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-03-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-03-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2016-07-04 do dziś
2. ImionaANNA EWELINA2016-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-07-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-07-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-07-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-07-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 50.000 ZŁ /SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY/ PODPISUJĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.2010-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2016-07-04 do dziś
2. ImionaANNA EWELINA2016-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ2010-03-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2010-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-03-03 do dziś
246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-03-03 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-03-03 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-03 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-03-03 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
2data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5data złożenia 16.12.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-16 do dziś
6data złożenia 16.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 21.12.20222022-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2023-01-022023-01-27 do dziś