AQUA LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000349488
Numer REGON: 220964680
Numer NIP: 6040127879
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2016-09-26
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/46737/16/950]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica OCZAPOWSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 66 kod pocztowy 01-842 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.08.2009 R. NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU UL. KARTUSKA NR 5, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 5559/20092010-02-19 do dziś
204.10.2011 R., REPERTORIUM A NR 8197/2011, NOTARIUSZ JOANNA NIEWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA NIEWIŃSKA NOTARIUSZ, AGNIESZKA PRZYBYSIAK -NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, 02-495 WARSZAWA, UL. WOJCIECHOWSKIEGO NR 17 LOK. 215. ZMIENIONO § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2011-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKOWSKI2010-02-19 do dziś
2. ImionaROBERT ANDRZEJ2010-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 PLN2010-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2010-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUKOWSKA WÓJCICKA2010-02-19 do dziś
2. ImionaLILIANNA IZABELLA2010-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-02-19 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-02-19 do dziś
310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy111 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2015-06-29 do dziś
246 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2015-06-29 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-29 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-29 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-06-29 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2011 okres 24.08.2009 -31.12.20102011-07-04 do dziś
2data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
3data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
4data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
5data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
6data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.08.2009 -31.12.20102011-07-04 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.08.2009 -31.12.20102011-07-04 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów