FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELMARK SPÓŁKA JAWNA MAREK CETNAR HUBERT CETNAR

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000349442
Numer REGON: 850458614
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/391631/22/602]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-02-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 850458614 NIP 86812823912010-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELMARK SPÓŁKA JAWNA MAREK CETNAR HUBERT CETNAR2014-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina BOCHNIA miejscowość BOCHNIA2010-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BOCHNIA ulica TRUDNA nr domu 52 kod pocztowy 32-700 poczta BOCHNIA kraj POLSKA 2010-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.02.1997 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWLILNEJ 16.12.2009 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2010-02-22 do dziś
215.09.2014 ROKU ZMIANA : § 10 16.09.2014 ROKU ZMIANA: § 13, § 7, § 9, § 11 17.09.2014 ROKU ZMIANA: § 2, § 7, § 9, § 112014-11-25 do dziś
331.05.2016 R. - ZMIANA § 6 - TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W ZAŁĄCZENIU.2016-10-26 do dziś
422.04.2022 R., ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2022-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-02-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale16.12.2009 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI PODPISALI ANEKS NR 1 DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ2010-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELMARK SPÓŁKA CYWILNA MAREK CETNAR ELŻBIETA CZAJKOWSKA-CETNAR,2019-07-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-02-22 do dziś
3. Numer w rejestrze6031/2001; 941/19902010-02-22 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA BOCHNIA2010-02-22 do dziś
5. Numer REGON8504586142010-02-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCETNAR2010-02-22 do dziś
2. ImionaMAREK MARIAN2010-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2010-02-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCETNAR2014-11-25 do dziś
2. ImionaHUBERT JAKUB2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-11-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA PRZEZ WSPÓLNIKÓW2010-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCETNAR2014-11-25 do dziś
2. ImionaHUBERT JAKUB2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCETNAR2010-02-22 do dziś
2. ImionaMAREK MARIAN2010-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-22 do dziś
247 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2010-02-22 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 40 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH.2016-10-26 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2022-05-17 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2022-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów