„DODGER-NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000349230
Numer REGON: 121181999
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-08-06
Sygnatura akt[RDF/231645/20/455]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DODGER-NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNOWSKI gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2010-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNÓW ulica POWSTAŃCÓW WARSZAWY nr domu 27/A kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2010-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.2009 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ HAŁASA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, REPERTORIUM „A” NR 8909/20092010-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLADA2010-02-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ TADEUSZ2010-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ2010-11-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLADA2010-02-17 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2010-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ2010-11-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JAKO PREZES ZARZĄDU2010-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLADA2010-02-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ TADEUSZ2010-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLADA2010-02-17 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2010-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2010-02-17 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-02-17 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-17 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-17 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-17 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-02-17 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-02-17 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-02-17 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-02-17 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
3data złożenia 12.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
4data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
5data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
6data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
7data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
8data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
9data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
10data złożenia 06.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-09-04 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów