TAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000349185
Numer REGON: 241495390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-11-20
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/28616/23/926]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PIEKARY ŚLĄSKIE gmina PIEKARY ŚLĄSKIE miejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE2023-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość PIEKARY ŚLĄSKIE ulica UL. GEN. JERZEGO ZIĘTKA nr domu 15 nr lokalu 11 kod pocztowy 41-940 poczta PIEKARY ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2023-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 14 STYCZNIA 2010 R. PRZED NOTARIUSZEM RAFAŁEM SZMALEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ Z SIEDZIBĄ W CZELADZI PRZY ULICY 1 MAJA, REPERTORIUM A NR 326/2010.2010-02-18 do dziś
229.05.2012 R., REP. A NR 3510/2012, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI PRZY UL. 1 MAJA NR 18 ZMIENIONO: PAR. 19 UST. 32012-07-04 do dziś
37.07.2014 R., REPERTORIUM „A” NR 4460/2014, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI PRZY UL. 1 MAJA 18 ZMIANA TREŚCI PAR. 19 UST. 32014-08-11 do dziś
405.02.2019R., REP. A NR 312/2019 NOTARIUSZ MARCIN ONICHIMOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 19/3, ZMIANA: DODANO § 19 ZN. 12019-05-10 do dziś
5AKT SPORZĄDZIŁĄ NORATIUSZ ALEKSANDRA BŁASIAK DNIA 22.09.2023 R. (KANCELARIA NOTARIALNIA W CHORZOWIE PRZY UL. WOLNOŚCI 38/2. REPERTORIUM A 4128/2023 - UZUPEŁNIONY W DNIU 2.11.2023R. ZA NR REP A 4853/2023 ZMIANA W PAR. 3 UMOWY2023-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRON2011-08-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2023-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRON2010-02-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2010-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-18 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-02-18 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-02-18 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-02-18 do dziś
582 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-02-18 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-18 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2011 okres 18.02.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
2data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
4data złożenia 27.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-05 do dziś
5data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
6data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
7data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
8data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
9data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
11data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
12data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
13data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.02.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-05 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.02.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-02 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-05 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów