„CTI PARTNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000348979
Numer REGON: 220960095
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-09-26
Sygnatura akt[RDF/425076/22/225]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CTI PARTNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. DO STUDZIENKI nr domu 34B kod pocztowy 80-227 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1W DNIU 27.01.2010 R. PRZED NOTARIUSZEM ZBIGNIEWEM KUNDO W KANCELARII NOTARIALNEJ ZBIGNIEW KUNDO GRAŻYNA WOJTOWICZ W GDAŃSKU (AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 432/2010)2010-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-16 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiDZIENNIK „RZECZPOSPOLITA”2010-02-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2010-02-16 do dziś
2. ImionaARTUR MAREK2010-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900,00 ZŁOTYCH2017-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2010-02-16 do dziś
2. ImionaJANUSZ RYSZARD2010-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.850,00 ZŁOTYCH2017-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYLIŃSKI2015-09-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ZDZISŁAW2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON580217064692015-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2015-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2010-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2010-09-08 do dziś
2. ImionaARTUR MAREK2010-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-02-16 do dziś
261 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-02-16 do dziś
361 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-02-16 do dziś
461 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-02-16 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-02-16 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-02-16 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-02-16 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-02-16 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-02-16 do dziś
1061 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2017-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2011 okres 27.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
2data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
3data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
4data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
5data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
6data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
7data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
8data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
11data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
12data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 01.12.20142015-09-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 11.12.20142015-09-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów