„EXIGO KRZYSZTOF ZYGNER, HUBERT JASTRZĘBSKI” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000348924
Numer REGON: 142280972
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-06-16
Sygnatura akt[RDF/207733/20/823]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-02-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142280972 NIP 95123042162010-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXIGO KRZYSZTOF ZYGNER, HUBERT JASTRZĘBSKI” SPÓŁKA JAWNA2010-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DERENIOWA nr domu 2 C nr lokalu 218 kod pocztowy 02-776 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.01.20102010-02-15 do dziś
221.10.2010 R., ZMIANA § 5, TEKST JEDNOLITY2010-11-16 do dziś
309.02.2013 W § 5 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2013-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYGNER2010-02-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2010-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-02-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2010-02-15 do dziś
2. ImionaHUBERT2010-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-02-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-02-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2010-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYGNER2010-02-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2010-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2010-02-15 do dziś
2. ImionaHUBERT2010-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-02-15 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-02-15 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-02-15 do dziś
477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-02-15 do dziś
595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-02-15 do dziś
647 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-15 do dziś
747 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-15 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-02-15 do dziś
977 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-11-16 do dziś
1062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-07-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-30 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów