EMS POL RADZIWONOWICZ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000348921
Numer REGON: 200335668
Numer NIP: 9662022519
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2016-10-14
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/2116/16/989]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMS POL RADZIWONOWICZ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2016-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina JUCHNOWIEC KOŚCIELNY miejscowość IGNATKI2010-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość IGNATKI nr domu 40 nr lokalu 7 kod pocztowy 16-001 poczta JUCHNOWIEC KOŚCIELNY kraj POLSKA 2010-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.02.2010 R.2010-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZŁABOWICZ2010-02-12 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WINCENTY2010-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2010-02-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-02-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-02-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIWONOWICZ2010-02-12 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2010-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-02-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-02-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-12 do dziś
279 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2010-02-12 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-12 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-02-12 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-02-12 do dziś
681 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2010-02-12 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-02-12 do dziś
893 2 DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH2010-02-12 do dziś
990 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-02-12 do dziś
1093 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-12 do dziś
1193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2010-02-12 do dziś
1245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-12 do dziś
1393 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-02-12 do dziś
1493 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-02-12 do dziś
1593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-02-12 do dziś
1696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-12 do dziś
1745 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-02-12 do dziś
1846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-02-12 do dziś
1947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-02-12 do dziś
2056 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-02-12 do dziś
2152 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-02-12 do dziś
2279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-02-12 do dziś
2379 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.04.2015R W SPRAWIE LIKWIDACJI SPÓŁKI2016-10-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2016-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZŁABOWICZ2016-10-14 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WINCENTY2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.04.2015R W SPRAWIE LIKWIDACJI SPÓŁKI2016-10-14 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów