DOBRY STOLARZ GĄSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000348774
Numer REGON: 830460905
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-07-08
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/10261/20/538]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY STOLARZ GĄSKA SPÓŁKA JAWNA2010-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina TUSZÓW NARODOWY miejscowość MALINIE2010-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość MALINIE nr domu 283 A kod pocztowy 39-331 poczta CHORZELÓW kraj POLSKA 2010-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.01.2000 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 15.01.2010 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2010-02-11 do dziś
210.05.2011 R. ZMIENIONO PREAMBUŁĘ ORAZ § 19 UMOWY SPÓŁKI.2011-05-27 do dziś
3DATA ZMIANY UMOWY W DNIU 16.05.2016 R. W UMOWIE SPÓŁKI ZMIENIONY ZOSTAŁ PAR.2 USTĘP 22016-07-04 do dziś
416.03.2020 R., ZMIANA PAR. 192020-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-02-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ: FIRMA P.H.U. „STOLARZ” S.C. ANDRZEJ GĄSKA, STANISŁAW GĄSKA W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 UST. 4 KSH -NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 15.01.2010 R. POPRZEDNIA REJESTRACJA: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: -TUSZÓW NARODOWY -594/2 -MIELEC -118212010-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSKA2011-05-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANTONI2011-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-05-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2011-05-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2011-05-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-05-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSKA2020-07-08 do dziś
2. ImionaMARIA CZESŁAWA2020-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO ORAZ MOŻE SKUTECZNIE ZACIĄGAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIA W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE ALBO KAŻDY WSPÓLNIK LEGITYMUJĄCY SIĘ JEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. CZYNNOŚCI RODZĄCE ZOBOWIĄZANIA W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) NIE NALEŻĄ DO ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI.2010-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSKA2020-07-08 do dziś
2. ImionaMARIA CZESŁAWA2020-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSKA2011-05-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANTONI2011-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 1 REKLAMA2010-02-11 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-02-11 do dziś
316 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2010-02-11 do dziś
431 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2010-02-11 do dziś
531 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2010-02-11 do dziś
632 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2010-02-11 do dziś
716 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2016-07-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-07-04 do dziś
220 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2016-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów