INTEBUCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000348770
Numer REGON: 142113984
Numer NIP: 5213550394
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-08-30
Sygnatura akt[RDF/416820/22/893]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142113984 NIP 52135503942011-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEBUCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KAROLA CHODKIEWICZA nr domu 5 nr lokalu 37 kod pocztowy 02-593 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-10-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INTEBUCO.PL2021-04-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTEBUCO.PL2021-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTEBUCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W CHORZOWIE2021-04-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2021-04-01 do dziś
3. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. STEFANA BATOREGO nr domu 42 kod pocztowy 41-506 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2021-04-01 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN. 28.10.2009 -NOTARIUSZ IRENA ULMAN, KN W KRAKOWIE, NR REP. A 2463/20092010-02-12 do dziś
226.04.2011 R., IRENA ULMAN NOTARIUSZ W KRAKOWIE, REP. A NR 874/2011, ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 8, § 17 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2011-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSONDEJ2010-02-12 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JÓZEF2010-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.050,00 ZŁ2015-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ2011-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSONDEJ2010-02-12 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JÓZEF2010-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZAJĄC2015-03-13 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2015-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-03-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-03-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-03-13 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-03-13 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-03-13 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-03-13 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-03-13 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-03-13 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-13 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-13 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-13 do dziś
1095 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.11.2011 okres 12.02.2010 -31.12.20102011-12-19 do dziś
2data złożenia 29.06.2012 okres 01.11.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
3data złożenia 31.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
4data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
5data złożenia 14.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
6data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
7data złożenia 24.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
8data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
9data złożenia 27.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-27 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11data złożenia 30.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
12data złożenia 30.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.02.2010 -31.12.20102011-12-19 do dziś
201.11.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.02.2010 -31.12.20102011-12-19 do dziś
201.11.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów