ASTHEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000348619
Numer REGON: 121159238
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-12-19
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/36399/19/276]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121159238 NIP 67624141282013-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTHEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2010-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ROMANOWICZA nr domu 17 kod pocztowy 30-702 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116 STYCZNIA 2010 ROKU, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM 419/2010, JOANNA NACIĄŻEK NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA; 03-599 WARSZAWA, UL. BŁOTNA 46 LOK 12010-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARL TREMA I TRAVAUX D`ETUDES ET DE MAINTENANCE EN AUTOMATISMES INDUSTRIELS Z SIEDZIBĄ W CORNE (SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO)2015-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000 ZŁ2015-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-11-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2010-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2010-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERLAND2010-02-17 do dziś
2. ImionaPHILIPPE CHRISTIAN2010-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 4 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2010-02-17 do dziś
272 19 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POZOSTAŁE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-02-17 do dziś
377 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-02-17 do dziś
446 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2010-02-17 do dziś
547 25 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-17 do dziś
628 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2010-02-17 do dziś
774 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-02-17 do dziś
874 9 DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, POZOSTAŁA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-17 do dziś
962 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-02-17 do dziś
1046 14 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2010-02-17 do dziś
1146 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-02-17 do dziś
1271 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-02-17 do dziś
1371 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.02.2013 okres 16.01.2010 DO 31.12.20102013-02-14 do dziś
2data złożenia 04.02.2013 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112013-02-14 do dziś
3data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
4data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
5data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
6data złożenia 25.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.01.2010 DO 31.12.20102013-02-14 do dziś
201.01.2011 DO 31.12.20112013-02-14 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.01.2010 DO 31.12.20102013-02-14 do dziś
201.01.2011 DO 31.12.20112013-02-14 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów