ARTEFAKT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000348527
Numer REGON: 142295940
Numer NIP: 5272621262
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-10-21
Sygnatura akt[RDF/358379/21/127]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142295940 NIP 52726212622012-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEFAKT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KOLADY nr domu 3 kod pocztowy 02-691 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-05-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@ARTEFAKT-MEDIA.PL2012-10-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTEFAKT-MEDIA.PL2012-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.12.2009 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. HOŻA 5/7 LOK. 28, NOTARIUSZ SYLWESTER GRZEBINOGA REP. A NR 953/20092010-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAŃSKI2021-05-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2021-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2021-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGIEL2021-10-20 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄĆZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH2021-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAŃSKI2021-10-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2021-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-02-11 do dziś
258 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2010-02-11 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-02-11 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-02-11 do dziś
577 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-02-11 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-11 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-02-11 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-02-11 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-02-11 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-21 do dziś
2data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
6data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
11data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-09-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-09-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów