DOLAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000348473
Numer REGON: 142233441
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2014-02-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/7071/14/158]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica - nr domu - nr lokalu - kod pocztowy - poczta - kraj POLSKA 2014-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.2010 R., NOTARIUSZ RAFAŁ KOKOSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 02-715 UL. PUŁAWSKA 233/1, REP. A NR 269/20102010-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN2011-06-03 do dziś
2. ImionaVAN QUYET2011-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH2011-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-06-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2010-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGUYEN2011-06-03 do dziś
2. ImionaVAN QUYET2011-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2010-02-09 do dziś
247 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-09 do dziś
347 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-09 do dziś
447 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-09 do dziś
547 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-02-09 do dziś
647 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-02-09 do dziś
749 1 TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2010-02-09 do dziś
849 2 TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2010-02-09 do dziś
949 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2010-02-09 do dziś
1050 1 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2010-02-09 do dziś
1150 2 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2010-02-09 do dziś
1246 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2010-02-09 do dziś
1350 3 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2010-02-09 do dziś
1450 4 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2010-02-09 do dziś
1552 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-02-09 do dziś
1652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-02-09 do dziś
1752 22 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY2010-02-09 do dziś
1852 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2010-02-09 do dziś
1952 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2010-02-09 do dziś
2052 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-02-09 do dziś
2153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-02-09 do dziś
2255 ZAKWATEROWANIE2010-02-09 do dziś
2346 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-02-09 do dziś
2456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-02-09 do dziś
2568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-09 do dziś
2646 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-02-09 do dziś
2746 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2010-02-09 do dziś
2846 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2010-02-09 do dziś
2946 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-02-09 do dziś
3047 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-09 do dziś
3147 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.09.2011 okres 30.11.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.11.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.11.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów