„BP-ENERGY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000348456
Numer REGON: 220954798
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-04-28
Sygnatura akt[RDF/378432/22/284]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BP-ENERGY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2010-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica JAŚKOWA DOLINA nr domu 9 nr lokalu 6 kod pocztowy 80-25 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2010-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 8317/2009 KANCELARIA NOTARIALNA LUCYNA WĄSOWICZ-HARENDARCZYK, 80-257 GDAŃSK, UL. SŁOWACKIEGO 2B2010-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-09 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki„GAZETA GDAŃSKA”2010-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROTASIUK2010-02-09 do dziś
2. ImionaADAM MARIAN2010-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2010-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYLOWSKI2010-02-09 do dziś
2. ImionaJÓZEF2010-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2010-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEDNOOSOBOWY. DO SKŁADANIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZARZĄD SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2010-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROTASIUK2015-03-27 do dziś
2. ImionaADAM MARIAN2015-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-02-09 do dziś
201 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2010-02-09 do dziś
320 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2010-02-09 do dziś
435 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-02-09 do dziś
535 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-02-09 do dziś
635 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-02-09 do dziś
735 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2010-02-09 do dziś
835 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2010-02-09 do dziś
935 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-02-09 do dziś
1038 22 Z OBRÓBKA I USUWANIE INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-02-09 do dziś
1101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2021-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.01.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-04-03 do dziś
2data złożenia 03.01.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-03 do dziś
3data złożenia 03.01.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-03 do dziś
4data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-20 do dziś
5data złożenia 16.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-07 do dziś
6data złożenia 18.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
7data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
8data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
12data złożenia 28.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-04-03 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-03 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2010 DO 31.10.20102014-04-03 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-03 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów