HTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000348389
Numer REGON: 021180508
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/306074/21/539]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2010-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica STRZEGOMSKA nr domu 42N nr lokalu 7 kod pocztowy 53-611 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2010-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.01.2010 R. NOTARIUSZ LILIANA KACZOROWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. G. ZAPOLSKIEJ 1, REPERTORIUM A NR 4/2010.2010-02-08 do dziś
202.08.2013R., NOTARIUSZ MARIUSZ ARTUR MUC Z KANCELARII NOTARIALNEJ BEATA MIZIA-MUC, MARIUSZ ARTUR MUC SPÓŁKA CYWILNA, UL. KOMANDORSKA 53 LOK 2B WE WROCŁAWIU, REP A NR 3664/2013. ZMIANA § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2013-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWARTNIK2010-02-08 do dziś
2. ImionaROBERT2010-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2010-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2010-02-08 do dziś
2. ImionaKAMIL JAN2010-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2010-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ SĄ UPOWAŻNIENI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2010-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWARTNIK2010-02-08 do dziś
2. ImionaROBERT2010-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2010-02-08 do dziś
2. ImionaKAMIL JAN2010-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2010-02-08 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-02-08 do dziś
310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-08 do dziś
411 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2010-02-08 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-02-08 do dziś
646 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-02-08 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-02-08 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-02-08 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
1046 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2020-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.02.2015 okres OD 05.01.2010 DO 31.12.20102015-02-25 do dziś
2data złożenia 20.02.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-02-25 do dziś
3data złożenia 20.02.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-25 do dziś
4data złożenia 22.09.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-26 do dziś
5data złożenia 25.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
6data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-05 do dziś
7data złożenia 11.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-11 do dziś
8data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-31 do dziś
10data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
11data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.01.2010 DO 31.12.20102015-02-25 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-02-25 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.01.2010 DO 31.12.20102015-02-25 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-02-25 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-26 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów