HIGEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000348345
Numer REGON: 021180075
Numer NIP: 8942991609
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-11-14
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/27388/18/615]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021180075 NIP 89429916092011-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ELEGIJNA nr domu 6 kod pocztowy 02-787 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.01.2010 R. NOTARIUSZ PIOTR GARUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 17A/217, REP. A NR 4804/20102010-02-05 do dziś
207.05.2015 R., REPERTORIUM A NR 564/2015, NOTARIUSZ MACIEJ KRZYSZTOF WYSOGLAD Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ODKRYWCÓW 24 ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO § 11 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO § 13 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO § 14 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO § 16 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO § 20 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO § 21 UMOWY SPÓŁKI2015-09-24 do dziś
322.03.2018R., REP. A NR 281/2018, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ODKRYWCÓW 24, NOTARIUSZ MACIEJ KRZYSZTOF WYSOGLĄD - §22018-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORONOWICZ2015-09-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MICHAŁ2015-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2018-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NIEGO FUNKCJI UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWO I POSIADA WSZYSTKIE UPRAWNIENIA ZARZĄDU.2015-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORONOWICZ2015-09-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MICHAŁ2015-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZŁOTKIEWICZ2010-02-05 do dziś
2. ImionaJACEK DAMIAN2010-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-02-05 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-02-05 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-02-05 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-02-05 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-05 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-09-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-09-24 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-09-24 do dziś
326 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH2015-09-24 do dziś
426 4 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2015-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 05.02.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
2data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
4data złożenia 21.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
5data złożenia 01.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
6data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-27 do dziś
7data złożenia 30.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.02.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.02.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów