ML-MONOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000348261
Numer REGON: 142190306
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2018-03-19
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/12772/18/930]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142190306 NIP 52524714922010-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaML-MONOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 61C nr lokalu 304 kod pocztowy 01-031 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.01.2010 NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ NR 4 M. 6, REP. A NR 251/20102010-02-08 do dziś
211.08.2016R., REP.A NR 10522/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY MARLENA LIBEREK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA GRZEGORZA ROGALI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.RONDO ONZ 1, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI2016-10-03 do dziś
36 MARCA 2018 ROKU, REPERTORIUM A NR 516/2018, NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 2 ORAZ § 6 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI, DODANO PUNKTY 10, 11, 12, 13, 14 I 15 W § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2018-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2018-03-19 do dziś
2. ImionaMAREK2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁOTYCH2018-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2018-03-19 do dziś
2. ImionaMAREK2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-02-08 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-02-08 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-02-08 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-02-08 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-02-08 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-02-08 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-02-08 do dziś
858 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-02-08 do dziś
959 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-02-08 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2011 okres 01.04.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
2data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-13 do dziś
3data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
4data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
5data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
6data złożenia 09.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
7data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-07-13 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-07-13 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów