BUD-TRANS BLACHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000348107
Numer REGON: 278184378
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/213762/20/243]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-02-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 278184378 NIP 64523234372010-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-TRANS BLACHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2010-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina RADZIONKÓW miejscowość RADZIONKÓW2010-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość RADZIONKÓW ulica ANIELI KRZYWOŃ nr domu 32 kod pocztowy 41-922 poczta RADZIONKÓW kraj POLSKA 2013-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.07.2009 R.2010-02-04 do dziś
201.06.2010 R. ZMIENIONO: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 8.2010-10-01 do dziś
331.12.2017R. - ZMIENIONO: §1; §2; §4.2018-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-02-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale01.07.2009 R. -UMOWA PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ „BUD-TRANS BLACHA I SYN” STEFAN BLACHA I SEBASTIAN BLACHA SPÓŁKA CYWILNA, W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA ZASADZIE ART. 26 § 4 KSH. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: 1) STEFAN BLACHA -WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA POD NUMEREM 660, 2) SEBASTIAN BLACHA -WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA POD NUMEREM 33920.2010-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLACHA2010-02-04 do dziś
2. ImionaSTEFAN2010-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-02-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLACHA2010-02-04 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2010-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-02-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAZDEMU WSPÓLNIKOWI, NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.2010-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWIEC2010-10-01 do dziś
2. ImionaIZABELA2010-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLACHA2010-02-04 do dziś
2. ImionaSTEFAN2010-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLACHA2010-02-04 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2010-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-02-04 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-02-04 do dziś
377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-04 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2010-02-04 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-02-04 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-04 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-02-04 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-02-04 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192010-02-04 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów