EFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000347703
Numer REGON: 021174904
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-01-27
Sygnatura akt[RDF/275664/21/454]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. KARKONOSKA nr domu 8 kod pocztowy 53-024 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.12.2009 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 19163/2009.2010-01-29 do dziś
215.12.2010 R., NOTARIUSZ EMERYTOWANY WALDEMAR DAWIDOWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA GERARDA BORACZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 61, REP. A NR 9826/2010 -ZMIENIONO § 18 UMOWY SPÓŁKI2010-12-28 do dziś
306.12.2013 R., NOTARIUSZ BEATA MIZIA - MUC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KOMANDORSKA 53 LOK. 2B; REP. A NR 6261/2013; - ZMIENONO § 3, § 7 UST. 1, § 19 UST. 3, W § 22 UCHYLONO UST. 3, DOTYCHCZASOWY UST. 4 OZNACZONO JAKO UST. 3, UCHYLONO § 23, A DOTYCHCZASOWE § 24 I § 25 OZNACZONO ODPOWIEDNIO JAKO § 23 I § 24.2014-01-31 do dziś
430.07.2015 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ BEATA MIZIA-MUC, REPERTORIUM A NR 3563/2015, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI. 26.10.2015 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ BEATA MIZIA-MUC, REPERTORIUM A NR 5017/2015, ZMIENIONO § 18 UMOWY SPÓŁKI. 27.07.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ BEATA MIZIA-MUC, REPERTORIUM A NR 3205/2016, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2016-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSIEWICZ2014-01-31 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA JANINA2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSIEWICZ2014-01-31 do dziś
2. ImionaJOANNA RÓŻA2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSIEWICZ2014-01-31 do dziś
2. ImionaJOANNA RÓŻA2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSIEWICZ2014-01-31 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA JANINA2014-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2014-01-31 do dziś
233 19 NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-01-31 do dziś
353 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-01-31 do dziś
458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-01-31 do dziś
561 TELEKOMUNIKACJA2014-01-31 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-01-31 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2014-01-31 do dziś
864 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-01-31 do dziś
966 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2014-01-31 do dziś
1068 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-01-31 do dziś
1171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-01-31 do dziś
1272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-01-31 do dziś
1374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-01-31 do dziś
1478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2014-01-31 do dziś
1580 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2014-01-31 do dziś
1681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-01-31 do dziś
1785 EDUKACJA2014-01-31 do dziś
1890 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2014-01-31 do dziś
1994 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2014-01-31 do dziś
2095 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2014-01-31 do dziś
2177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-01-31 do dziś
2273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-01-31 do dziś
2346 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2016-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-10-20 do dziś
246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2016-10-20 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-10-20 do dziś
447 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-20 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-10-20 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-10-20 do dziś
756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-10-20 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-10-20 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.12.2013 okres 29.12.2009-31.12.20102014-01-31 do dziś
2data złożenia 11.12.2013 okres 01.01.2011-30.09.20122014-01-31 do dziś
3data złożenia 11.12.2013 okres 01.10.2012-30.09.20132014-01-31 do dziś
4data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-23 do dziś
5data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-11-23 do dziś
6data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172020-08-12 do dziś
7data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-08-12 do dziś
8data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-08-12 do dziś
9data złożenia 14.12.2020 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162020-12-14 do dziś
10data złożenia 27.01.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-01-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.12.2009-31.12.20102014-01-31 do dziś
201.01.2011-30.09.20122014-01-31 do dziś
301.10.2012-30.09.20132014-01-31 do dziś
4OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-23 do dziś
5OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-11-23 do dziś
6OD 01.10.2016 DO 30.09.20172020-08-12 do dziś
7OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-08-12 do dziś
8OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-08-12 do dziś
9OD 01.10.2015 DO 30.09.20162020-12-14 do dziś
10OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-01-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.12.2009-31.12.20102014-01-31 do dziś
201.01.2011-30.09.20122014-01-31 do dziś
301.10.2012-30.09.20132014-01-31 do dziś
4OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-04-23 do dziś
5OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-11-23 do dziś
6OD 01.10.2016 DO 30.09.20172020-08-12 do dziś
7OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-08-12 do dziś
8OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-08-12 do dziś
9OD 01.10.2015 DO 30.09.20162020-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-012021-01-26 do dziś