„LA VENDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000347665
Numer REGON: 100828380
Numer NIP: 7292673197
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/542974/23/841]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100828380 NIP 72926731972010-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LA VENDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2010-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica DREWNOWSKA nr domu 58 nr lokalu BR 76 kod pocztowy 91-002 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2010-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.01.2010 R, REP. A NR 127/2010, NOT. ANNA KOPCZYŃSKA, KN W ŁODZI.2010-01-28 do dziś
229.04.2013 R.REP. A NR 1729/13 PRZED ASESOREM NOTARIALNYM WERONIKĄ LENDLĄ-OLCZYK, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA ZBIGNIEWA JACKA LIPKE, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA § 6, § 8, § 7 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ §§ 13-42 UCHYLONO, W MIEJSCE TYCHŻE PARAGRAFÓW WPROWADZONO NOWE §§ 13-262013-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGASTRONOMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3860712742020-09-18 do dziś
4. Numer KRS0000841643 2020-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000, 00 ZŁOTYCH2020-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A TAKŻE PROKURENT SAMODZIELNIE2013-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARASHCHENKO2020-09-18 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2020-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMALINOWSKI2020-09-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ JANUSZ2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-01-28 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-01-28 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-01-28 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-01-28 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-28 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-28 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-01-28 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-28 do dziś
996 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2010-01-28 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.10.2011 okres 14.01.2010 -31.12.20102011-11-29 do dziś
2data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-12 do dziś
3data złożenia 09.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
4data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
5data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
7data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
13data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.01.2010 -31.12.20102011-11-29 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-09-12 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.01.2010 -31.12.20102011-11-29 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-09-12 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów