EWSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000347522
Numer REGON: 060583259
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2017-01-17
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/18366/16/229]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060583259 NIP 53725688572010-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIAŁA PODLASKA gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA2015-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁA PODLASKA kraj POLSKA 2017-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.12.2009 R., NOTARIUSZ JOLANTA KARASIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, REP A NR 8367/2009.2010-02-10 do dziś
215.03.2012 R., NOTARIUSZ JOLANTA KARASIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, REPERTORIUM A NR 1246/2012 -ZMIENIONO § 3 ORAZ § 7 UMOWY SPÓŁKI2012-07-19 do dziś
3DNIA 02 LIPCA 2015 R., ZA REP. A NR 2115/2015 PRZED NOTARIUSZ KATARZYNĄ BIAŁEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ DOKONANO ZMIANY § 3 UMOWY SPÓŁKI.2015-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZ2015-07-17 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR EDWARD2015-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTUYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH2015-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-07-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I PROKURENT SAMODZIELNIE.2010-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZ2015-07-17 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR EDWARD2015-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-02-10 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-02-10 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-02-10 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-02-10 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-02-10 do dziś
610 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-02-10 do dziś
711 PRODUKCJA NAPOJÓW2010-02-10 do dziś
843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-02-10 do dziś
945 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-02-10 do dziś
1046 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2015-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2011 okres 10.02.2010 -31.12.20102011-10-26 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
3data złożenia 25.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-08 do dziś
4data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
5data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.02.2010 -31.12.20102011-10-26 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-11-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.02.2010 -31.12.20102011-10-26 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-11-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów