„ARTERIAE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000347512
Numer REGON: 100829497
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-10-19
Sygnatura akt[RDF/357733/21/267]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTERIAE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2010-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. OKOPOWA nr domu 109 nr lokalu 56 kod pocztowy 91-849 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU 7 STYCZNIA 2010 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA DR. ANDRZEJA JANA SZEREDĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 78/2010.2010-01-29 do dziś
226.02.2014 R NOTARIUSZ ANDRZEJ JAN SZEREDA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP. A NR 597/2014 - ZMIENIONO § 7 ORAZ § 11 UMOWY SPÓŁKI.2014-03-25 do dziś
301.07.2016 R. REPERTORIUM A NR 1590/2016, NOTARIUSZ ANDRZEJ JAN SZERDA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI- ZMIANA § 72016-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ARTERIAE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0151946332010-01-29 do dziś
4. Numer KRS0000205428 2010-01-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDZIELSKA2010-01-29 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2010-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-01-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-01-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-01-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-01-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej60.000,00 PLN2010-01-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego60.000,00 PLN2010-01-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego60.000,00 PLN2010-01-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-01-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUSZCZYŃSKI2016-09-27 do dziś
2. ImionaPIOTR RYSZARD2016-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej60.000,00 ZŁOTYCH2016-09-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego60.000,00 ZŁOTYCH2016-09-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego60.000,00 ZŁOTYCH2016-09-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE „ARTERIAE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI WEDŁUG ZASAD JEJ REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z JEJ UMOWY SPÓŁKI2010-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„ARTERIAE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0151946332010-01-29 do dziś
4. Numer KRS0000205428 2010-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBONDARUK2015-06-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IRENA2015-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-06-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-01-29 do dziś
258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-01-29 do dziś
364 91 Z LEASING FINANSOWY2010-01-29 do dziś
479 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-29 do dziś
585 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2010-01-29 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-01-29 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-29 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-01-29 do dziś
947 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-29 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
2data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
3data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4data złożenia 10.09.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-07 do dziś
5data złożenia 10.09.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-06 do dziś
6data złożenia 28.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-19 do dziś
7data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
8data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
10data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
11data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-07 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów