CSI - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000347363
Numer REGON: 142249270
Numer NIP: 5342438038
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-09-20
Sygnatura akt[RDF/422645/22/605]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142249270 NIP 53424380382012-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW2010-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica BRONIEWSKIEGO nr domu 28 A nr lokalu 1 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 2010-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.12.2009 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA PRZYBYSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA NIEWIŃSKA NOTARIUSZ, AGNIESZKA PRZYBYSIAK-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 02-495 WARSZAWA UL. WOJCIECHOWSKIEGO NR 17 LOK.215, REPERTORIUM A NR 20789/20092010-01-29 do dziś
217 WRZEŚNIA 2014 R., REP. A NR 6144/2014, NOTARIUSZ AGNIESZKA PRZYBYSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA NIEWIŃSKA - NOTARIUSZ, AGNIESZKA PRZYBYSIAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. WOJCIECHOWSKIEGO 37 LOK.7/12, 02-495 WARSZAWA, ZMIANA PAR. 7 UST. 1, ZMIANA PAR. 82014-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORZYC2010-01-29 do dziś
2. ImionaMAREK2010-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ2014-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2010-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORZYC2010-01-29 do dziś
2. ImionaMAREK2010-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-01-29 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-01-29 do dziś
371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-01-29 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-01-29 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-01-29 do dziś
696 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-01-29 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-01-29 do dziś
843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-01-29 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-01-29 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2012 okres 01.10.2010 -31.12.20112012-07-23 do dziś
2data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-19 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
4data złożenia 24.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-15 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
6data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
7data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
8data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
10data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
11data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2010 -31.12.20112012-07-23 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-08-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2010 -31.12.20112012-07-23 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-08-19 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów