GRUPA ZNATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000347353
Numer REGON: 241472991
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-10-06
Sygnatura akt[RDF/437044/22/963]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZNATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2013-08-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica BOGUCICKA nr domu 7 kod pocztowy 40-226 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2013-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2010 R., REPERTORIUM A NR 314/2010; NOTARIUSZ WITOLD KRAWCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE2010-01-26 do dziś
220.06.2013 R., REP.A NR 8414/2013, NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA TELECKA-KOTULA, ADAM ROBAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH, - ZMIENIONO: §2, §7 UST.1, §8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2013-08-07 do dziś
326.08.2021 R. REP.A NR 3779/2021, NOTARIUSZ MARCIN ONICHIMOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIENIONO PAR.6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2022-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYCIA2010-01-26 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PRZEMYSŁAW2010-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 70.000,00 ZŁ2019-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-09-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 ZŁ2013-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport160000,00 ZŁ2013-08-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W KAŻDEJ SPRAWIE UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W KAŻDEJ SPRAWIE UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU LĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYCIA2010-01-26 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PRZEMYSŁAW2010-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIECZOREK2019-01-15 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2019-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-01-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-01-26 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-01-26 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2022-03-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2022-03-18 do dziś
252 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2022-03-18 do dziś
352 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2022-03-18 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2022-03-18 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-03-18 do dziś
649 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2022-03-18 do dziś
751 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2022-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.08.2011 okres 26.01.2010-31.12.20102011-10-21 do dziś
2data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
3data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-22 do dziś
4data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
5data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
6data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
7data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
8data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
9data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
11data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
12data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.01.2010-31.12.20102011-10-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.01.2010-31.12.20102011-10-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-04-22 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów