EXODUS - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000347335
Numer REGON: 160296568
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-07-24
Sygnatura akt[RDF/228452/20/430]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXODUS -TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2010-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica GOSŁAWICKA nr domu 2 nr lokalu 5 kod pocztowy 45-446 poczta OPOLE kraj POLSKA 2010-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.12.2009 R., NOTARIUSZ LUCYNA LEWEK-PORZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A-3761/20092010-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHDT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5323783822010-01-27 do dziś
4. Numer KRS0000154366 2010-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.500,00 ZŁ2010-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI O NABYWANIU PRAW I ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2010-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREK2015-11-02 do dziś
2. ImionaANNA STEFANIA2015-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIUKIEWICZ2010-01-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2010-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2010-01-27 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JAN2010-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOMZIK2010-01-27 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ ADAM2010-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-01-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-11-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2015-11-02 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-02 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-11-02 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-11-02 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-02-24 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.05.2011 okres 17.12.2009-31.12.20102011-05-16 do dziś
2data złożenia 28.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
3data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-14 do dziś
4data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
5data złożenia 29.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
6data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
7data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
8data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
9data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
10data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.12.2009-31.12.20102011-05-16 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.12.2009-31.12.20102011-05-16 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów