INTEGRUM SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000347261
Numer REGON: 340706484
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/447169/22/109]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRUM SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2010-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica SMUKALSKA nr domu 33 kod pocztowy 85-565 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2010-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.10.2009 R. PRZED NOTARIUSZEM MONIKĄ GUTMAŃSKĄ-PAWŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BYDGOSZCZY PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 2, REPERTORIUM A NUMER 11886/2009 08.01.2010 R. REP. A NR 209/2010 NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY -ZMIANA § 2 AKTU NOTARIALNEGO2010-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANIEWSKI2010-02-04 do dziś
2. ImionaJACEK GRZEGORZ2010-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5 000 ZŁ2010-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.2010-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZEWSKI2010-02-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2010-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRUSZEWSKA2012-03-26 do dziś
2. ImionaIRENA2012-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-26 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA (SAMOISTNA)2012-03-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-04 do dziś
277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-02-04 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-02-04 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-02-04 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-02-04 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-02-04 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-02-04 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-02-04 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-02-04 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2022-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2011 okres OD2011-07-27 do dziś
2data złożenia 10.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-13 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-17 do dziś
4data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
5data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
6data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
7data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
8data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
11data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
12data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD2011-07-27 do dziś
22011 ROK2012-07-13 do dziś
32012 ROK2013-07-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1LUTEGO 2010 ROKU DO 31. GRUDNIA 2010 ROKU2011-07-27 do dziś
2LUTEGO 2010 ROKU DO 31. GRUDNIA 2010 ROKU2011-07-27 do dziś
3OD2011-07-27 do dziś
4LUTEGO 2010 ROKU DO 31. GRUDNIA 2010 ROKU2011-07-27 do dziś
52011 ROK2012-07-13 do dziś
62012 ROK2013-07-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-06-292022-07-01 do dziś