BOUTIQUE ADVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000347256
Numer REGON: 142220131
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-10-06
Sygnatura akt[RDF/343000/21/406]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142220131 NIP 70102183072012-10-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOUTIQUE ADVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica FILTROWA nr domu 17 nr lokalu 1 kod pocztowy 02-057 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.09.2009 R. KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF NURKOWSKI, REP. A NR 28151/20092010-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZOWSKA2010-01-26 do dziś
2. ImionaANNA LAURA2010-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH2010-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEMOWSKA2014-06-27 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2010-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH2010-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2010-01-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2010-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH2010-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2010-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2010-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZOWSKA2010-01-26 do dziś
2. ImionaANNA LAURA2010-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEMOWSKA2014-06-27 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2010-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-26 do dziś
272 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2010-01-26 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-01-26 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-01-26 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-01-26 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-01-26 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.10.2012 okres 26.01.2010-31.12.20102012-10-15 do dziś
2data złożenia 11.10.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-10-15 do dziś
3data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
4data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
5data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
7data złożenia 08.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-08 do dziś
8data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
9data złożenia 22.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
10data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.01.2010-31.12.20102012-10-15 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-10-15 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.01.2010-31.12.20102012-10-15 do dziś
201.01.2011-31.12.20112012-10-15 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów