ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000347195
Numer REGON: 121138472
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-05-12
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/3094/20/708]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2010-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121138472 NIP 67930273612010-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA2010-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WÓLCZAŃSKA nr domu 128/134 kod pocztowy 90-527 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.12.2009 R. NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 8429/2009; 07.01.2010 R. NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR -75/2010 -PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU.2010-01-27 do dziś
229.01.2010, REP. A NR 840/2010, EMERYTOWANY NOTARIUSZ GABRIELA SPECHT ZASTĘPCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PRZY AL. KOŚCIUSZKI 80/82, § 2 UST. 2, § 5 UST. 2 STATUTU.2010-02-17 do dziś
304.03.2010 R., REPERTORIUM A NR 2308/2010, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, ZMIENIONO § 5 STATUTU.2010-04-30 do dziś
4AKT NOT. Z DNIA 27.08.2010 R, REP. A NR 6502/2010, NOT. PIOTR CZARNECKI, KN W ŁODZI -ZMIANA § 5 I § 21 STATUTU.2010-10-15 do dziś
5AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 17.01.2014 R., REP. A NR 224/2014, NOTARIUSZ P. CZRNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIENIONO § 5 STATUTU SPÓŁKI, AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 24.04.2014 R., REP. A NR 5245/14, ZMIENIONYM AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25.04.2014 R., REP. A NR 5299/14, NOTARIUSZ A. STRZĘPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIENIONO § 5 STATUTU SPÓŁKI.2014-05-08 do dziś
6UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 27.06.2014 R, REP. A NR 4586/2014, AS NOT K. KABARA W KN NOT. R.KANIECKIEGO - ZMIENIONO § 5 STATUTU, OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Z DNIA 13.11.2014 R - DOOKREŚLENIE WYSOKOŚCI KAPITAŁU W § 5 STATUTU.REP. A NR 13180/14, Z-CA NOT. M. ZIÓŁKOWSKA, K.N. NOT. A. STRZĘPKA W ŁODZI,2014-12-11 do dziś
730.07.2015 R. REPERTORIUM A NR 7696/15, NOTARIUSZ ARTUR STRZĘPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO §5 STATUTU SPÓŁKI2015-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-27 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2010-01-27 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2010-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2859554,80 ZŁ2018-03-30 do dziś
2859554,80 ZŁ2018-03-30 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji71488872018-03-30 do dziś
71488872018-03-30 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 40 ZŁ2010-10-15 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego2859554,80 ZŁ2018-03-30 do dziś
2859554,80 ZŁ2018-03-30 do dziś
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego2400000,00 ZŁ2017-09-11 do dziś
1. Wysokość kapitału zakładowegodata złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisjiOD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
4. Wartość nominalna akcjiOD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-01-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2500002010-10-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-01-27 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2010-04-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii20000002010-10-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-04-30 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2014-05-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii7805862014-05-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-05-08 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2014-12-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii12183012014-12-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-12-11 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2015-11-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9000002015-11-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-11-30 do dziś
61. Nazwa serii akcjiG2017-09-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii60000002017-09-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-09-11 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2010-01-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIADEREK2014-10-23 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMOŻYSZEK2019-06-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2019-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-19 do dziś
21. NazwiskoDURCZAK2013-09-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-06 do dziś
31. NazwiskoJABŁOŃSKA2010-01-27 do dziś
2. ImionaWANDA2010-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-27 do dziś
41. NazwiskoWIADEREK2010-01-27 do dziś
2. ImionaALICJA2010-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-27 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-01-27 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-01-27 do dziś
464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-01-27 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-27 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-01-27 do dziś
773 1 REKLAMA2010-01-27 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2011 okres 03.12.2009-31.12.20102011-07-14 do dziś
2data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-23 do dziś
3data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
4data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
5data złożenia 29.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
6data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
7data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta103.12.2009-31.12.20102011-07-14 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-23 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.12.2009-31.12.20102011-07-14 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-23 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.12.2009-31.12.20102011-07-14 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-06 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-19 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów