ASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000347192
Numer REGON: 241462099
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-09-01
Sygnatura akt[RDF/235869/20/116]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2010-01-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241462099 NIP 54721159542011-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2010-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2010-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica ŚWIT nr domu 33 kod pocztowy 43-382 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2014-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.12.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 5559/2009, NOTARIUSZ OLGA MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. 3 MAJA 19, 43-300 BIELSKO-BIAŁA 05.01.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 41/2010, NOTARIUSZ OLGA MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. 3 MAJA 19, 43-300 BIELSKO-BIAŁA -ZMIANA § 22010-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2413823902010-01-25 do dziś
4. Numer KRS0000342160 2010-01-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ASTAR ABR” ALEKSANDER JĘDRZEJOWSKI, ROBERT DZIENDZIEL SPÓŁKA JAWNA2010-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0705786062010-01-25 do dziś
4. Numer KRS0000287601 2010-01-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2010-01-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2010-01-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2010-01-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2010-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2010-01-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2010-01-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW -TAK MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PRZEDSTAWICIEL KOMPLEMENTARIUSZA -ASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ WEDŁUG ZASAD JEJ REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI.2010-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2413823902010-01-25 do dziś
4. Numer KRS0000342160 2010-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-01-25 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-01-25 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-25 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-01-25 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-01-25 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-25 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-01-25 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-25 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-25 do dziś
1047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2011 okres 09.12.2009 -31.12.20102011-07-22 do dziś
2data złożenia 23.05.2012 okres 1.01.2011 -31.12.20112012-06-01 do dziś
3data złożenia 25.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-21 do dziś
4data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
5data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
6data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
7data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
8data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
10data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.12.2009 -31.12.20102011-07-22 do dziś
21.01.2011 -31.12.20112012-06-01 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów