ALFA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000347118
Numer REGON: 241420416
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2017-03-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/9769/17/903]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-02-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241420416 NIP 63427367472015-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALFA PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POLNA nr domu 42 nr lokalu 2B kod pocztowy 00-635 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 23 GRUDNIA 2009 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ JANIK-RYMARCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH PRZY ULICY DAMROTA 16-18; REPERTORIUM A NUMER 13427/20092010-02-03 do dziś
210.12.2014 R., REP. A NR 10.777/2014, NOTARIUSZ MAREK GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ANTONIAK & MAREK GLANOWSKI S.C. W POZNANIU; ZMIENIONO: PAR.3, PAR.6, PAR.8, PAR.13, PAR.18, PAR.19, PAR.20 UMOWY SPÓŁKI2015-02-02 do dziś
301.04.2015 R., REP. A NR 2442/2015, NOTARIUSZ MAREK GLANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO §§ 2, 3, 6, 7, 82015-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-02-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALES OUTSOURCING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1467834862017-03-16 do dziś
4. Numer KRS0000478633 2017-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW, JAK RÓWNIEŻ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDORAZOWO PREZES ZARZĄDU UPAWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO ŁĄCZNEGO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBARCZYK2017-03-16 do dziś
2. ImionaADAM ROBERT2017-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2015-04-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-04-20 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-04-20 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-04-20 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-04-20 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-04-20 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-20 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-04-20 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-04-20 do dziś
928 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW2015-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.10.2011 okres 23.12.2009 -31.12.20102011-11-17 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
3data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
4data złożenia 12.01.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-02 do dziś
5data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.12.2009 -31.12.20102011-11-17 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.12.2009 -31.12.20102011-11-17 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów