„HORPOL SPÓŁKA AKCYJNA”

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000346831
Numer REGON: 010346720
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-09-23
Sygnatura akt[RDF/242413/20/648]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2010-01-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010346720 NIP 52600281272010-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HORPOL SPÓŁKA AKCYJNA”2010-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość STARA IWICZNA2010-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość STARA IWICZNA ulica NOWA nr domu 23 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2010-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-28 GRUDNIA 2009 ROKU, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, REPERTORIUM A NUMER 7748/2009, -14 STYCZNIA 2010 ROKU, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, REPERTORIUM A NUMER 2261/2010, UCHYLENIE STATUTU Z DNIA 28.12.2009 R., PRZYJĘCIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU.2010-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-18 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2010-01-18 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2010-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-01-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE HORPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ /SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA/ W „HORPOL SPÓŁKA AKCYJNA” /SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA/ W DNIU 28 GRUDNIA 2009 ROKU UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HORPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 GRUDNIA 2009 ROKU REPERTORIUM A NUMER 7748/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SOJKĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE.2010-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHORPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2010-01-18 do dziś
3. Numer w rejestrze0000144397 2010-01-18 do dziś
5. Numer REGON0103467202010-01-18 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1400000,00 ZŁ2010-01-18 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji140000002010-01-18 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2010-01-18 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1400000,00 ZŁ2010-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-01-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii140000002010-01-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-01-18 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2010-01-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTEODORCZUK2010-01-18 do dziś
2. ImionaPAULINA BARBARA2010-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTEODORCZUK2019-09-11 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2019-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-11 do dziś
21. NazwiskoKOZŁOWSKI2010-01-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2010-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-18 do dziś
31. NazwiskoPLISZKA2010-01-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZBIGNIEW2010-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2010-01-18 do dziś
246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-01-18 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-01-18 do dziś
447 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-18 do dziś
547 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-18 do dziś
647 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-18 do dziś
747 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-18 do dziś
847 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-18 do dziś
947 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-18 do dziś
1047 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-18 do dziś
1149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-18 do dziś
1228 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-18 do dziś
1363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-18 do dziś
1464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-01-18 do dziś
1568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-18 do dziś
1670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-01-18 do dziś
1770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-18 do dziś
1871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-01-18 do dziś
1971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-01-18 do dziś
2071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-01-18 do dziś
2173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-01-18 do dziś
2273 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-01-18 do dziś
2328 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-18 do dziś
2473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-01-18 do dziś
2574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-01-18 do dziś
2674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-18 do dziś
2777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-01-18 do dziś
2877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-18 do dziś
2977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-18 do dziś
3080 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-01-18 do dziś
3181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-01-18 do dziś
3282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-18 do dziś
3384 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA2010-01-18 do dziś
3433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-01-18 do dziś
3585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-18 do dziś
3685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-01-18 do dziś
3796 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2010-01-18 do dziś
3896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-18 do dziś
3933 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-01-18 do dziś
4033 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-01-18 do dziś
4143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-01-18 do dziś
4243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-18 do dziś
4343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20102010-09-24 do dziś
2data złożenia 13.07.2011 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
3data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
4data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
5data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
6data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
7data złożenia 01.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
8data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-05 do dziś
9data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
10data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
11data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
201.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20102010-09-24 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
301.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20102010-09-24 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
301.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów