ARTMARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000346675
Numer REGON: 320706092
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-03-17
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/17159/20/821]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3207060922010-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTMARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2010-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica WŁADYSŁAWA IV nr domu 1 kod pocztowy 70-651 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2013-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.08.2009, NOTARIUSZ LECH ZAGOZDA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NUMER 4447/2009.2010-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBISIAK2010-01-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2010-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 165.000,00 ZŁ2013-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBISIAK2010-01-18 do dziś
2. ImionaPATRYCJA MARTYNA2010-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.000,00 ZŁ2013-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2013-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2010-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBISIAK2021-03-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2010-01-18 do dziś
246 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2010-01-18 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-18 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-01-18 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-01-18 do dziś
649 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2010-01-18 do dziś
749 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-01-18 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-18 do dziś
950 TRANSPORT WODNY2010-01-18 do dziś
1052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-01-18 do dziś
1153 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-01-18 do dziś
1203 1 RYBOŁÓWSTWO2010-01-18 do dziś
1355 ZAKWATEROWANIE2010-01-18 do dziś
1456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-01-18 do dziś
1558 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-01-18 do dziś
1659 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-01-18 do dziś
1762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-01-18 do dziś
1863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-01-18 do dziś
1968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-01-18 do dziś
2069 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2010-01-18 do dziś
2170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-01-18 do dziś
2273 1 REKLAMA2010-01-18 do dziś
2310 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2010-01-18 do dziś
2474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-01-18 do dziś
2577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-01-18 do dziś
2685 EDUKACJA2010-01-18 do dziś
2785 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2010-01-18 do dziś
2885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2010-01-18 do dziś
2985 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2010-01-18 do dziś
3085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-18 do dziś
3185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-01-18 do dziś
3287 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2010-01-18 do dziś
3388 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2010-01-18 do dziś
3410 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2010-01-18 do dziś
3588 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2010-01-18 do dziś
3696 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2010-01-18 do dziś
3718 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2010-01-18 do dziś
3841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-01-18 do dziś
3942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-01-18 do dziś
4043 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-01-18 do dziś
4146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAHL2019-02-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-15 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIEM SĄDU OKRĘGOWEGO VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGNATURA AKT VIII GC 563/15.2019-02-15 do dziś
6. Data powołania kuratora12.07.20182019-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAHL ,2021-03-17 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2021-03-17 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE WYDZIAŁ X GOSPODARCZY Z DNIA 21 STYCZNIA 2020R. SYGNATURA AKT X GC 1399/19, NA MOCY KTÓREGO NA PODSTAWIE ART.69 § 1 K.P.C. USTANOWIONO KURATORA DLA ARTMARE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE W OSOBIE ELŻBIETY AHL. ZGODNIE Z ART.69 K.P.C. KURATOR USTANOWIONY W SPRAWIE GC 1399/192021-03-17 do dziś
6. Data powołania kuratora21.01.20202021-03-17 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów