GRUPER SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000346651
Numer REGON: 121140492
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-10-11
Sygnatura akt[RDF/441237/22/990]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPER SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. STAROWIŚLNA nr domu 1 kod pocztowy 31-038 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.2009 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. SZEWSKIEJ 22, NOTARIUSZ DR JAKUB BIERNAT, REPERTORIUM A NR 6388/20092010-01-25 do dziś
226.08.2020, REPERTORIUM A NR 6980/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY BARTOSZ SZYMCZAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KATARZYNY JANICKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZE WARCZAK-MANDZIAK & JANICKA SP.P. WE WROCŁAWIU, UL. GWIAŹDZISTA 64 28/1 - ZMIENIONO § 17 UST. 1, § 19 UST. 2; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2020-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEWIĄTA APTEKA ZDROWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2779611182020-09-29 do dziś
4. Numer KRS0000677237 2020-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁ2020-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2010-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO2020-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDEBEL2020-09-29 do dziś
2. ImionaMARTA ALEKSANDRA2020-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-25 do dziś
286 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2010-01-25 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-25 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-25 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-25 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-01-25 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-25 do dziś
821 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2010-01-25 do dziś
921 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-01-25 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-09 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
3data złożenia 25.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-13 do dziś
4data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
5data złożenia 16.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
6data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
8data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
10data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
11data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
12data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010-31.12.20102011-09-09 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010-31.12.20102011-09-09 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów