A PLUS W LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000346621
Numer REGON: 630525717
Numer NIP: 7820021186
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2014-05-30
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/12415/14/892]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630525717 NIP 78200211862010-01-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA PLUS W LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 58362010-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2010-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica LUBELSKA nr domu 7 C kod pocztowy 61-321 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.05.1991 R., KANCELARIA NOTARIALNA POŁOŻONA W POZNANIU, PRZY UL. LIBELTA 1A, PROWADZONA PRZEZ NOTARIUSZA OLAFA PERETIATKOWICZA, AKT NOTARIALNY REP. A NR 3369/91, 11.12.2009 R., KANCELARIA NOTARIALNA POŁOŻONA W POZNANIU, PRZY UL. LIBELTA 1A, PROWADZONA PRZEZ NOTARIUSZA OLAFA PERETIATKOWICZA, AKT NOTARIALNY REP. A NR 11796/2009. ZMIENIA SIĘ; § 2, § 4, § 7, § 12. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-01-20 do dziś
228.04.2010 R., REP. A NR 3490/2010, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 1A, ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI.2010-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-01-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKA2010-04-20 do dziś
2. ImionaJOLANTA2010-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁ2010-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.2010-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKI2010-01-20 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ MARIAN2010-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoANDRZEJEWSKA2010-04-20 do dziś
2. ImionaJOLANTA2010-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-04-20 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-04-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-05-11 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-05-11 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-05-11 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-05-11 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-05-11 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-05-11 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-05-11 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-05-11 do dziś
953 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-05-11 do dziś
1062 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-05-11 do dziś
1163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-05-11 do dziś
1264 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-05-11 do dziś
1368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2010-05-11 do dziś
1469 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2010-05-11 do dziś
1570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-05-11 do dziś
1677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-05-11 do dziś
1778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2010-05-11 do dziś
1881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-05-11 do dziś
1982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-05-11 do dziś
2093 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-05-11 do dziś
2195 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
2data złożenia 28.03.2012 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
2OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-10-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
2OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów